Skip to content

Zarządzenie Nr 68/2013

Wójta Gminy Sławno

z dnia 26.06.2013 r.

 


w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych

w  miejscowościach : Wrześnica, Żukowo, Stary Kraków

 

 


          
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:


§ 1.

Wprowadza się Regulamin porządkowy na cmentarzach komunalnych w miejscowościach : Wrześnica, Żukowo, Stary Kraków.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 marca 2013 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu  Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       Załącznik do zarządzenia Nr 68/2013

       Wójta Gminy Sławno
       z dnia 26.06.2013 r.

 

Regulamin porządkowy

cmentarzy komunalnych na terenie gm. Sławno  w miejscowościach :

 Wrześnica, Żukowo, Stary Kraków

 

§ 1. Administratorem cmentarzy jest Urząd Gminy w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Marii Curie-  Skłodowskiej 9.

§ 2. 1. Na cmentarzach komunalnych urządza się groby ziemne, murowane i rodzinne.

2. Urządzenie i usytuowanie grobu musi być zgodne ze wskazaniami administratora.             

§ 3. 1. Na terenie cmentarza wymaga uprzedniego zgłoszenia administratorowi i uzyskania jego zgody dokonywanie następujących czynności:

1) dokonywania pochówków, ekshumacji i kopania grobów;

2) stawiania pomników, nagrobków, ławek lub innych urządzeń;

3) wjazdu wszelkich pojazdów;

4) przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich części oraz innych elementów cmentarza;

5) umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza i na ogrodzeniu cmentarza;

6) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

7) prowadzenia działalności handlowej;

8) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych.

2. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się także:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

2) niszczenia zieleni, urządzeń cmentarnych, nagrobków;

3) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) wprowadzania zwierząt;

5) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób;

6) ustawiania ławek, płotów lub innych urządzeń w sposób, który utrudniałby komunikację     i ruch pieszy;

7) spożywania alkoholu i używania środków odurzających;

8) wykonywania innych czynności zakłócających spokój lub naruszających powagę miejsca;

§ 4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu  lub jego prawnym dysponencie.

§ 5. 1. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy określa, Uchwała Nr XXXI/289/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie opłat cmentarnych.

2. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych są wywieszane na tablicach ogłoszeń, znajdujących się przy wejściu głównym na cmentarze i dostępne w Urzędzie Gminy Sławno.

3. Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku pobierane są na okres 20 lat. Po upływie tego okresu należy, bez wezwania administratora cmentarza, wnieść je ponownie.

4. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji i pozostaje do dyspozycji administratora.

5. Likwidacja miejsca pochówku jest poprzedzona informacją umieszczoną na miejscu pochówku i tablicy informacyjnej na cmentarzu, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

6. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku administrator cmentarza sporządza protokół.

7. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce, pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

§ 6. Udostępnione miejsce na grób ziemny, murowany i rodzinny nie może być przedmiotem obrotu prywatnego.

§ 7. Wykonanie grobu przez zakłady pogrzebowe musi być uzgodnione z administratorem cmentarza i poprzedzone złożeniem aktu zgonu oraz wniesieniem opłat cmentarnych.

§ 8. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie, pozostawiony po remoncie gruz ze starego pomnika należy wywieść z cmentarza we własnym zakresie.

§ 9. 1. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu, lub osoby przez nich upoważnione. Do wykonywania tych prac wymagane jest zezwolenie administratora.

2. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

§ 10. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.

§ 11. 1. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych przez niego robót.

2. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającą ceremonią pogrzebową.

§ 12. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi i ingerencją osób trzecich.

§ 13. W przypadku naruszenia regulaminu administrator ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o nałożenie sankcji karnych i administracyjnych.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z póź zm.).

 

                                                                                     

    Wójt Gminy Sławno